top of page
Untitled-1.png
การฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
           การฝึกอบรม มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับงานรักษาความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญและทัศนคติที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างพนักงานในการปฏิบัติงานร่วมกับองค์กรหรือการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ต่างๆ ในปัจจุบันและอนาคตเป็อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักสูตรการฝึกอบรม ( พนักงานใหม่ 3 วัน )

วันที่ 1   ของการฝึกอบรม (08.00 -17.00.)

หัวข้อ                              รายละเอียด
กล่าวต้อนรับ                    แสดงความยินดีให้เกียรติ ให้ความมั่นใจ แสดงสถานะและความมั่นคงต่าง  ๆ
อุดมการณ์                      แนวความคิดต่าง ๆที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพ เครื่องหมายที่ประดับกับเครื่องแบบ,หมวก   ฯลฯ
การแต่งกาย                    แนะนำถึงความสำคัญของการแต่งกายตามระเบียบและเครื่องแบบตั้งแต่หัวจรดเท้า 
ความสะอาด                     แนะนำการตัดผม , เล็บ , หนวด , เครา,สถานที่ต่าง ๆ  เช่น ป้อม , ห้องพัก
กฎระเบียบ รปภ.              แนะนำกฎระเบียบวิธีปฏิบัติตามระเบียบ  โทษต่าง ๆ และวิธีการลงโทษตามขั้นตอนและ                                                     ระเบียบการลาต่าง ๆ
การใช้เอกสาร                  การเขียนบันทึกรายงานประจำวัน - การเขียนบันทึกรายงานพิเศษ - การลงเวลาทำงาน 
                                      การใช้แบบฟอร์มเบิกเงินและเบิกอุปกรณ์  -การใช้แบบฟอร์มการลาประเภทต่างๆ
สวัสดิการ                        ประกันสังคมหัก 5% ของรายได้ (สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม) เงินเบิกล่วงหน้า,เงินกู้                                              ยืมฉุกเฉิน
วันที่ 2   ของการฝึกอบรม (08.00 -17.00.)

หัวข้อ                              รายละเอียด
การฝึกระเบียบแถว           ท่าบุคคลมือเปล่า -การรวมแถว และจัดแถวต่าง ๆ-การฝึกระเบียบแถวตรง ท่าหันต่าง ๆ  
                                       ท่าทำความเคารพ , การใส่หมวก , ถอดหมวก
การใช้อาวุธประจำกาย       การต่อสู้ป้องกันตัว โดยใช้กระบอง , กุญแจมือ ไฟฉาย , สัญญาณนกหวีด-วิธีการตรวจค้น                                             และ จับกุม
การใช้โทรศัพท์                 การใช้คำพูดรับสายภายในและภายนอกที่หน่วยงานการใช้คำพูดโทรติดต่อกับบริษัทต้นสังกัด                                           หรือกับผู้ว่าจ้าง
การใช้วิทยุสื่อสาร             วัตถุประสงค์การใช้วิทยุ -การใช้ที่ถูกต้องตามขั้นตอน   -การใช้รหัส ว. ที่ถูกต้อง  -การบำรุง                                           รักษา
คำพูดที่ใช้ขออนุญาต        ปฏิบัติทุกกรณีกับบุคคลอื่น เช่นแลกบัตร,เปิดท้ายรถยนต์ , ตรวจค้นสัมภาระต่าง ๆ , แนะนำ                                           ระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ
จราจร                             มารยาทในการอำนวยการจราจร,ท่าทาง , วาจา
การดับเพลิงและพบเหตุ    แนะนำขั้นตอนการระงับเหตุ -แนะนำขั้นตอนการดับเพลิง  เช่น ดับเพลิงทันทีด้วยถังดับเพลิง
สวัสดิการ                        ประกันสังคมหัก 5% ของรายได้ (สิทธิประโยชน์ของประกันสังคม) เงินเบิกล่วงหน้า,เงินกู้ยืม                                        ฉุกเฉิน
วันที่ 3   ของการฝึกอบรม (08.00 -17.00.)

หัวข้อ                                          รายละเอียด
การบังคับอารมณ์                        การใช้เหตุผลต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ   ห้ามใช้อารมณ์ (อารมณ์โกรธ) โดยเด็ด                                                    ขาดใช้จิตวิทยาต่างๆ ในการเอาชนะผู้มีอารมณ์ก้าวร้าว
แนะนำการวางตัวขณะปฏิบัติหน้าที่ หรืออยู่ในบริเวณ จุดรักษาการณ์ แนะนำการสังเกตจดจำทุกอย่างที่พบเห็น
รางวัล                                         การพิจารณาความดีความชอบ รางวัลชมเชยต่อการปฏิบัติหน้าที่พิเศษ  สวัสดิการการ                                                    ขึ้นเงินเดือน
พักเที่ยง 1 ชั่วโมง
(ช่วงบ่าย ) รับชุด /เครื่องแบบ  -รับชุดแต่งกายเต็มยศ  -ทบทวนหัวข้อการฝึกอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 ถึงวันที่ 2 ของการฝึกอบรม
ปฎิบัติงาน                                   ให้ปฏิบัติงานจริงด้านหน้าบริษัทฯ แล้วพร้อมที่จะส่ง
เวลา 17.00 น. ปิดการฝึกอบรม    รับใบประกาศ นัดหมายเข้าไปประจำการณ์ตามจุดต่าง ๆ ต่อไป 

ติดต่อเรา

CALL US

052 005 097

EMAIL US
LOCATIONS

สำนักงานใหญ่

159/54 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่

FOLLOW US ON
  • สีเทาทวิตเตอร์ไอคอน
  • White Facebook Icon
bottom of page