top of page

ทำไมต้องเลือกเรา

เพราะเรามี จุดเด่นในการดำเนินงาน ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

เราคัดเลือกและฝึกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

      ก่อนที่จะรับพนักงานเข้าปฎิบัติหน้าที่ทางบริษัทฯ จะคัดเลือกและฝึกฝนพนักงานตามมาตรฐานสากลโดยฝึกฝนพนักงานรักษาความปลอดภัยด้านพลเรือน ซึ่งเป็นการสังเกตการณ์ เช่น การปิดน้ำ ปิดแอร์ ปิดไฟที่เปิดทิ้งไว้ วินัยของทหาร การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การต่อสู้ป้องกันการประชาสัมพันธ์การจราจร และอื่นๆ จนครบหลักสูตรและทดลองในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนเข้าปฎิบัติหน้าท ี่ซึ่งการดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรม    แล้วจะปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
เพราะเราคัดเลือกพนักงานก่อนส่งให้ลูกค้า
LSG FIRST ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
เราบันทึกรายล่ะเอียดการทำงานทุกขั้นตอน

ระบบการรายงานเหตุการณ์

        ทางบริษัทฯมีรายงานผลการปฎิบัติงานให้ลูกค้าทราบ
อยู่ตลอดเวลาและทุกขั้นตอนใช้เอกสารดังต่อไปนี้

2.1 ใบรายงานเหตุการณ์ประจำวันและรายงานเหตุการณ์ของลูกค้า
2.2 ใบรายงานสรุปเหตุการณ์ประจำเดือน
2.3 ใบรายงานการบันทึกการผ่านเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะ
2.4 ใบรายงานจากนาฬิกา บันทึกเวลาการปฎิบัติงานจาก LINE
2.5 ใบรายงานจากวิทยุสื่อสาร รปภ.จะเช็คเหตุการณ์เข้าหาศูนย์วิทยุของบริษัทฯ ทุกๆ 2 - 3 ชั่วโมง
2.6 ใบสรุปการออกตรวจเยี่ยมหน่วยงานของสายตรวจและสายตรวจพิเศษ
2.7  ใบตรวจสอบหัวหน้าสายตรวจ ที่ได้ไปตรวจการทำงานของ รปภ. 
คาดสีส้ม

การปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

หัวเรื่อง 4

เรามีพนักงานที่คอยดูแลความเรียบร้อยทางด้านจารจรรวมถึงการตรวจเช็คความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้าตลอด24ชั่วโมง

รปภ กำลังออกตรวจลาดตระเวณ
สำนักงานประปา เชียงใหม่
รปภ ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร

การทำงานและการตรวจสอบคุณภาพ

        บริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพและยังมีเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่างๆเข้าตรวจตราดูแลการปฎิบัติงาน ของ รปภ. ตลอดเวลา

3.1  ฝ่ายปฎิบัติการ ได้แก่ สายตรวจ สายตรวจพิเศษและผู้จัดการฝ่ายจะหมุนเวียน เข้าตรวจสอบความเรียบร้อย การทำงานรวมถึงการ
ทดสอบความเข้าใจในหน้าที่เฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
3.2  ฝ่ายปฎิบัติการ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตอบรับ ข้อมูล และ
ปัญหาต่างๆ จากหน่วยงาน พนักงาน และลูกค้า พร้อมทั้งการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงที
3.3  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จะออกทำการฝึกอบรมเป็นประจำทุก
เดือน ในเรื่องต่างๆ เช่น มาตรการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง 
การจราจร การป้องกันการโจรกรรม วินัยและสมรรถภาพร่างกาย
รวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ
3.4  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ จะคอยติดตามผลโดยสอบถามทางโทรศัพท์
เพื่อรับข้อมูลและข้อบกพร่องมาดำเนินการแก้ไข และยังมีใบประเมิน
ผลให้ ลูกค้า เขียนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการของบริษัทฯ
เรามีการอบรมทั้งก่อนบริการและทุกๆเดือน
84c81790-e1c9-11e5-ac80-c3f524ac8483-(1).png

 การพิจารณาข้อบกพร่อง ของ รปภ.

       เมื่อพนักงานรักษาความปลอดภัย กระทำความผิดบริษัทฯ
มีความมั่นใจในระบบควบคุมดูแล อย่างมีประสิทธิภาพ ของฝ่ายปฎิบัติการหมุนเวียนตรวจสอบ การทำงาน ของ รปภ.อย่างต่อเนื่อง และแก้ไขได้อย่างทันท่วงที ดังนั้นในกรณีที่พนักงาน รปภ. บกพร่องต่อหน้าที่ ฝ่าฝืนระเบียบวินัย หรือกระทำการใดไม่เหมาะสม อันจะเป็นเหตุนำความเสื่อมเสียมาสู่หน่วยงาน เช่น การหลับยาม การละทิ้งหน้าที่ หรือละเลยให้บุคคลภายนอก เข้ามาหน่วยงานภายใน โดยไม่มีเหตุอันควรหากเป็นโทษสถานหนักฝ่ายปฎิบัติการสามารถเปลี่ยนพนักงานคนนั้นได้ทันที

เรามีความเที่ยงธรรมในการจ้าง รปภ.

- เรามีความเที่ยงธรรมในการจ้างงานเจ้าหน้าที่ร.ป.ภ. สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย
-  สวัสดิการตามกฎหมาย อาทิ ประกันสังคม ,กองทุนเงินทดแทน 
-  เรามีเบี้ยขยัน มีการปรับเงินเดือน และการปรับชั้นยศ 
-  จ่ายเงินเดือน ผ่านระบบธนาคาร  
K-Payroll Benefits
-  เงินรางวัลพิเศษพร้อมใบประกาศกรณีปฎิบัติหน้าที่ฉุกเฉินและสามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้
คาดสีส้ม

ติดต่อเรา

CALL US

052 005 097

EMAIL US
LOCATIONS

สำนักงานใหญ่

159/54 หมู่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่

FOLLOW US ON
  • สีเทาทวิตเตอร์ไอคอน
  • White Facebook Icon
bottom of page